Log inSobre el Portfolio Electrònic

Mario Mira Giménez
Professor d’Alemany – EOI ALACANT

Què és l’eELP?

L’acrònim eELP correspon al portfolio eletrònic, que és un document digital en què el titular pot enregistrar electrònicament les seues experiències d’aprenentatge de llengües i cultures adquirides tant en l’àmbit acadèmic com també extraacadèmic. El document és personal i està dissenyat de manera que puga ser guardat i actualitzat al llarg de tota la vida.

L’eELP és un instrument pedagògic i d’informació que té dues funcions principals:

-Per una banda, descriu la competència lingüística i cultural del titular d’una manera clara, reconeixible i comparable internacionalment.

-Per l’altra, ajuda el titular a reflexionar sobre el seu aprenentatge de llengües i a millorar-lo.

L’eELP, que inclou totes les llengües que coneix el titular, amb registres separats, detallats i únics de cadascuna d’elles, està constituït per tres parts:

-Passaport de llengües: s’hi registra tot allò referent a la identitat i competències lingüística i cultural del titular.

-Biografia lingüística: s’hi descriuen detalladament les experiències adquirides pel titular quant a les llengües que aprén i també que utilitza com a ajuda per a organitzar objectius futurs i en les avaluacions referides al progrés abastit.

-Dossier: s’hi recullen els treballs del titular, com per exemple, certificacions, títols, tesines, projectes, gravacions (àudio i vídeo), presentacions, etc., tot il·lustrant les seues capacitats i coneixements lingüístics.

Per tant, l’eELP té un doble objectiu: millorar qualitativament l’ús i l’aprenentatge de llengües i palesar la participació del titular en l’aprenentatge. A més  a més, cal dir que a Europa existeixen diferents versions del PEL fetes en idiomes i països diferents, amb la mateixa estructura i objectius, la qual cosa fa que esdevinguen documents internacionalment comparables. Si hi teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a aquesta pàgina http://eelp.gap.it . També us el podeu descarregar en alemany, castellà, suec, grec, italià i anglés.

Avantatges de l’eELP

El Portfolio electrònic, eELP, ha estat dissenyat per a adults que estudien llengües i cobreix tots els nivells de destresa lingüística (de l’A1 al C2) i el poden utilitzar adults que estan aprenent una o més llengües alhora o que no estan aprenent idiomes, però que necessiten demostrar la seua competència lingüística per accedir a un treball o uns estudis determinats.

Babel

Torre de Babel - Lucas van Valckenborch (1535-1597)

El fet de posseir un eELP i tenir-lo actualitzat ofereix oportunitats importants com les següents:

-tenir un document europeu estàndard reconegut que pot aprofitar com a complement de certificacions convencionals.

-tenir una ferramenta que ajude el titular en el procés d’aprenentatge: l’eELP pot servir per a comptabilitzar les experiències lingüístiques i interculturals com van ser adquirides, avaluar les destreses lingüístiques d’una forma comparable internacionalment, establir objectius d’aprenentatge, tot seguint les preferències pròpies, dirigir els progressos i augmentar la conscienciació cultural.

A més a més, l’eELP és valuós per a professors  i centres d’estudi, ja que és una ferramenta que els pot ajudar a comprendre les necessitats i motivacions dels aprenents en general, tot oferint una descripció extensa de la competència, biografia i experiència personal dels nous aprenents i tot donant al professor retroalimentació sobre el seu desenvolupament.

L’eELP és útil per a empreses i institucions perquè els dóna una descripció i una anàlisi completes de la competència lingüística del titular, és còmode d’enviar, per exemple, per correu electrònic, mostra la competència referida a nivells estàndard europeus, pot dur a un desenvolupament lingüístic major mitjançant cursos especialitzats i a més, presenta una descripció general de les experiències adquirides pel titular a l’estranger.

Estratègies davant un examen

En el Marc de Referència i el Portfolio, les estratègies tenen molta importància en l’aprenentatge de llengües. Cal aprendre a optimitzar les nostres habilitats davant, per exemple, d’un examen. A continuació us propose un seguit d’estratègies, que us poden a ajudar a resoldre problemes que hi sorgeixen.

Mancança de temps -Cal organitzar les tasques que cal desenvolupar i el temps de què disposem.

-Cal demanar al professor que ens repetesca la pregunta en l’examen oral si no l’hem entesa bé, per tindre més temps per a preparar la resposta.

Estructuració de les respostes -Cal respondre totes les preguntes que se’ns plantegen punt per punt i evitar respondre-les de forma global.

-Cal argumentar les nostres respostes, de manera que el professor puga entendre el que volem dir.

Mancança de comprensió de les preguntes -Cal reformular les preguntes amb les nostres paraules per assegurar-nos que les hem compreses bé.

-En el cas que no comprenem bé una pregunta, pregunteu al professor si allò que heu entés és correcte.

Activació de coneixements previs -En temes d’interés general de què tenim coneixements previs, cal esmentar exemples específics i experiències pròpies perquè la nostra producció o interacció oral o escrita tinga un contingut més ric.

-En el diàleg de l’examen, cal reprendre les idees aportades pel company per contraposar-hi les nostres.

Assumpció de riscs -Utilitzar paraules i estructures que dominem perfectament.

-Utilitzar vocabulari i estructures variades per tal d’atraure l’atenció del lector de la nostra producció o interacció escrita.

Autocorrecció -En l’examen oral, cal corregir-se a si mateix si ens adonem que hem fet cap errada.

-En l’examen oral, cal parlar a poc a poc per evitar els canvis d’estructura a meitat de l’oració.

Mancança de comprensió -En l’examen oral, cal parlar a poc a poc i de manera comprensible, tot articulant bé tots els sons de les paraules, i cal utilitzar l’entonació adient perquè el significat de les nostres paraules siga comprés.

-Cal utilitzar els gestos per a donar a entendre el que volem dir, tot compensant possibles mancances lingüístiques.

Llenguatge corporal -Mantindre el contacte visual amb el professor, sense mirar-lo fixament.

-Cal parar atenció en el llenguatge gestual, tant propi com del professor i evitar gestos que denoten que estem nerviosos.

Mancança d’idees -Fer respiracions profundes per tranquilitzar-nos.

-Assegurar-nos que hem comprés bé la pregunta i fer un esquema mental o per escrit d’una possible resposta.

La Escuela Oficial de Idiomas de Alicante no asume la responsabilidad sobre las opiniones expresadas en los artículos firmados, la cual es exclusiva de sus autores.
Agradecemos a nuestros alumnos, profesores, colaboradores y patrocinadores su participación en la revista.

EDITA: Escuela Oficial de Idiomas de Alicante
COORDINACIÓN: Juan Tomás García Asensi
ISSN: 1886-1792